Hướng dẫn cài đặt Influxdb trên Ubuntu

Influxdb

Influxdb là một chuỗi thời gian cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ Golang bởi Influxdata – được tối ưu hóa để lưu trữ và truy xuất dữ liệu chuỗi thời gian như theo dõi số liệu, phân tích một cách nhanh chóng và có tính khả dụng cao.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu suất cao, nhanh chóng, thì Influxdb có thể là ứng cử viên hàng đầu để bạn lựa chọn.

Để cài đặt Influxdb trên Ubuntu, hãy làm theo các bước sau:

Cài đặt Influxdb

Có nhiều cách khác nhau để cài đặt Influxdb, tuy nhiên, theo tôi cách dễ nhất và an toàn nhất để cài đặt Influxdb là cài đặt nó từ kho lưu trữ chính thức của Influxdata.

Trước tiên, bạn cần thêm kho lưu trữ dữ liệu dòng vào hệ thống danh sách

sudo echo "deb https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list

Sau đó, nhập Key

sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -

Sau khi thực hiện các bước trên, hãy cập nhật lại hệ thống của bạn và cài đặt Influxdb từ công cụ quản lý gói apt.

sudo apt update
sudo apt install influxdb

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng lệnh sau để cho phép bơm vào tự động khởi chạy ngay sau khi hệ thống được khởi động.

sudo systemctl stop influxdb
sudo systemctl start influxdb
sudo systemctl enable --now influxdb
sudo systemctl is-enabled influxdb

Để kiểm tra trạng thái của dòng lệnh xem nó có hoạt động hay không, bạn có thể chạy lệnh sau:

sudo systemctl status influxdb

Nếu flowdb đang chạy, đầu ra sẽ hiển thị như sau:

influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2020-08-24 10:32:46 CDT; 22s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Main PID: 23788 (influxd)
Tasks: 10 (limit: 4666)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
└─23788 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
August 14 21:43:01 ubuntu1804 influxd[23788]: ts=2020-08-25T02:43:01.763007Z lvl=info msg="Starting precreation
August 14 21:43:01 ubuntu1804 influxd[23788]: ts=2020-08-25-15T02:43:01.763013Z lvl=info msg="Starting snapshot ser

Cấu hình Influxdb

Theo mặc định, File cấu hình Influxdb nằm ở đường dẫn sau: /etc/influxdb/influxdb.conf

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cài đặt docker trên Ubuntu 20.4

Trong File này, nó chứa nhiều thông tin cấu hình khác nhau mà bạn cũng không cần quan tâm. Chỉ cần thực hiện các thay đổi đối với thông tin cấu hình phù hợp với hệ thống của bạn là đủ.

Ví dụ: để bật xác thực HTTP, trước tiên hãy mở nhận xét có chứa dòng [http]

sudo vi /etc/influxdb/influxdb.conf

Sau đó, chỉnh sửa thông tin cấu hình như sau:

[http]
# Determines whether HTTP endpoint is enabled.
enabled = true
# Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
# flux-enabled = false

Sau khi bạn đã hoàn tất quá trình thay đổi cấu hình Influxdb, bạn cần khởi động lại Influxdb để áp dụng các thay đổi.

Bạn có thể tạo tài khoản quản trị viên bằng cách chạy câu lệnh CURL như sau:

curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER superadmin WITH PASSWORD 'password_here' WITH ALL PRIVILEGES"

Thay thế Quản trị viên cấp caopassword_here tương ứng với tên người dùng và mật khẩu quản trị của bạn.

Sau khi bạn đã tạo thành công tài khoản quản trị cho Influxdb, bạn có thể đăng nhập vào Influxdb bằng bảng điều khiển thông qua xác thực bằng cách chạy lệnh sau:

influx -username 'superadmin' -password 'password_here'

Nếu đăng nhập thành công, kết quả sẽ hiển thị cho bạn các thông tin sau:

Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
InfluxDB shell version: 1.7.10

Theo mặc định, Influxb sẽ chạy trên cổng 8086.

Để chạy một truy vấn truy vấn danh sách cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển hoặc lệnh curl như sau:

curl -G http://localhost:8086/query -u superadmin:password_here --data-urlencode "q=SHOW DATABASES"

xem thêm: Hướng dẫn cài Telegraf trên Ubuntu

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn quét virus với Microsoft Defender Antivirus

Xem thêm nhiều bài khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/he-dieu-hanh